Nabízíme tyto služby

Monitoring dotačních příležitostí

 • Analýzy dotačních programů Evropské unie, státních, krajských i nadačních programů
 • Nasměrování projektu do vhodného dotačního programu
 • Vyhodnocení šance na získání dotace
 • Dlouhodobé evidence vašich projektových záměrů do doby nalezení vhodného dotačního programu
 • Kontinuální monitoring dotačních příležitostí k Vašim záměrům
 • Shromáždění veškerých podkladů od poskytovatele dotace, potřebné ke zpracování žádosti o dotaci
 • Informace o termínech vyhlášení výzev

Kompletní projektová příprava

 • Zpracování žádosti o dotaci (vč. zpracování elektronické žádosti, např. Benefit, Benefil)
 • Zpracování podrobného rozpočtu projektu (ne stavební položkový rozpočet)
 • Zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu
 • Zpracování analýzy nákladů a přínosů (cost&benefit analysis) projektu
 • Zpracování podkladů pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí
 • Zpracování souladu s rozvojovými strategiemi
 • Kompletace žádostí a příloh v tištěné i elektronické podobě
 • Konzultace k projektu u poskytovatele dotace dle potřeby

Poradenství při administraci a řízení schváleného projektu

 • Zpracování monitorovacích zpráv (průběžných a závěrečné) o realizaci projektu včetně jednotlivých žádostí o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
 • Zpracování informace příjemce k modifikované žádosti o platbu včetně modifikované žádosti o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
 • Zpracování hlášení o pokroku
 • Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace
 • Poradenství a kontrola plnění monitorovacích indikátorů projektu a povinností příjemce dotace vyplývajících z grantové smlouvy
 • Poradenství ke změnám při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů
 • Hledání možností řešení při vzniku neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace 
 • Poradenství při dodržování podmínek naplňování povinné publicity projektu
 • Předání kompletní kopie dokumentace příjemci dotace k archivaci

Zajistíme pro Vás

Komplexní zajištění veřejných zakázek pro realizaci projektu. Příprava a organizace 

zadávacího řízení na základě požadavků žadatele, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění nebo podle podmínek dotačního programu. Máme zkušenosti s 

realizací všech typů zadávacích řízení, tedy:

 • Otevřené řízení
 • Užší řízení
 • Zjednodušené podlimitní řízení
 • Jednací řízení
 • Veřejné zakázky malého rozsahu

Kompletní zpracování projektové dokumentace.